شورای عالی نظارت هیئت رئیسه حسابرسی داخلی ریاست اتاق ایران مشاوران مدیر کل حوزه ریاست مرکز داوری مرکز پژوهش های اتاق جامعه نیکوکاری ابرار ایکریک/اکو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC دبیرکل رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار رئیس مرکز رسانه و ارتباطات رئیس مرکز پژوهش ها رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش مدیریت فناوری ارتباطات و اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس مدیریت امور مجلس مدیریت امور حقوقی مدیریت امور استانها و تشکلها مدیریت امور استانها مدیریت امور تشکلها امور هیأت نمایندگان مدیریت کمیسیون ها، مجامع و شوراها امور کمیسیون های تخصصی مدیر امور مجامع و شوراهای حاکمیتی امور بیمه، مالیات، تامین مالی و گمرک معاونت پشتیبانی مدیریت اداری و منابع انسانی مدیریت امور مالی مدیریت تشریفات مدیریت طرح های ساختمانی کارنه تیر معاونت امور بین الملل مدیریت امور اتاق ها و شوراهای مشترک مدیریت امور مجامع و عضویت های بین المللی مدیریت روابط دو جانبه و چند جانبه مدیریت توسعه دفاتر تجاری منطقه ای