چهارشنبه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۴۶ ۱۴۸۱
چچ

سامانه یکپارچه تشکل های اقتصادی

سامانه یکپارچه تشکل های اقتصادی سامانه ای است جهت تجمیع اطلاعات مربوط به تشکلهای اقتصادی شامل اتحادیه ها، انجمن ها، سندیکاها و سایر تشکلهای اقتصادی کشور.

اطلاعاتی نظیر مشخصات کلی تشکل، مشخصات دبیرخانه و کارکنان تشکل، اطلاعات شبکه تشکلی، اعضای هیئت مدیره تشکل و سایر اطلاعات مربوطه در این سامانه قابل مشاهده است. همچنین لیست کلیه اعضای تشکل، مجامع و جلسات هیئت مدیره برگزار شده نیز برای هر تشکل در دسترس می باشد.

این سامانه توسط معاونت تشکلهای اتاق ایران مدیریت می شود.

آدرس کوتاه شده: